header referenties 1header referenties 2header referenties 3header referenties 4header referenties 5

Referenties


Hans van Breugel, projectleider team Vastgoed & Belastingen van de Afdeling Financiën, gemeente Gorinchem:
 
Onderhoud en restauratie stadswallen en waterkeringen Gorinchem    
‘Bartjan was de afgelopen 15 jaar in de gemeente Gorinchem opzichter bij tal van restauratieprojecten. Eerst in dienst van architectenbureau Rothuizen van Doorn ’t Hooft (RDH), later als zelfstandig ondernemer. Zo’n 10 jaar geleden deed de gemeente onderhoud aan de stadswallen en waterkeringen. Dit gebeurde in het kader van de steeds frequenter voorkomende, extreem hoge waterstanden. Het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden besloot alle waterkeringen rond Gorinchem te versterken. Gedeeltelijk worden die gevormd door de stadsmuren. Bartjan werd toen aangesteld als toezichthouder. In diezelfde tijd kreeg de gemeente Gorinchem rijkssubsidie voor het uitvoeren van grootschalige restauratieprojecten aan de resterende stadswallen. Allereerst werd de soldatenwal gerestaureerd. Deze vormt een secundaire waterkering, die door het hoogheemraadschap niet werd aangepakt. Namens RDH vervulde Bartjan de functie van toezichthouder. De tweede restauratiefase betrof een groot aantal objecten op de stadswallen, die deel uitmaken van de vesting: o.a. kruitmagazijnen, voormalige militaire instructiegebouwen, stadspoorten, coupures, oefenruimtes en een schotbalkenloods. Ook tijdens deze fase was Bartjan opzichter.
 
Restauratie Sint Janstoren
‘Inmiddels had de gemeente zich voorgenomen de Sint Janstoren te restaureren. Bartjan bracht de bouwkundige toestand van de toren in kaart. Op basis hiervan stelde hij tot in het kleinste detail vast welke werkzaamheden noodzakelijk waren. Bij de uiteindelijke uitvoering was Bartjan wederom toezichthouder; een ideale situatie, omdat hij exact wist hoe het met de toren gesteld was, wat eraan moest gebeuren en hoe dat het beste gedaan kon worden.
 
Glasheldere samenwerking
‘Bij de hierboven genoemde projecten werkten Bartjan en ik een jaar of 6, 7 samen. Die samenwerking verliep altijd bijzonder prettig. We voelden elkaar goed aan, hadden doorgaans maar een half woord nodig om van elkaar te begrijpen welke stap er moest worden gezet. Alle projecten werden een succes. Samen met de aannemer en de restauratiearchitect vormden we jarenlang een hecht team. Stuk voor stuk vonden we het telkens weer jammer als een project was afgerond.
 
Uiterst secure inventarisatie en uitvoering
Sinds Bartjan zelfstandig ondernemer is, schakel ik hem namens de gemeente Gorinchem regelmatig in bij restauratieprojecten. Hij is zorgvuldig, beschikt over een ongekende expertise en kan deze exact overbrengen op een aannemer, metselaar of timmerman. Hij voelt de hulpvraag altijd uitstekend aan en zet deze om in een secure uitvoering. We hebben “een klik” en hoeven nooit met elkaar in discussie. Verschilt Bartjans visie van de onze, dan maakt hij dat kenbaar. Dat geeft een resultaat waar iedereen zich in kan vinden en een samenwerking waar alle betrokkenen met plezier op terugkijken.’
 

Dert Vlaander, projectleider Vastgoed gemeente Gorinchem

Restauratie historische Lingehaven   
‘In 1985 had de gemeente Gorinchem het plan de historische Lingehaven te dempen en te transformeren tot parkeergebied. In plaats daarvan stak Rijkswaterstaat 30 miljoen gulden in een grootschalige restauratie. Niet alleen de wallen maar ook de grachtenpanden, die in zeer slechte staat verkeerden, zijn toen aangepakt. In 2009 was het tijd voor groot onderhoud aan de destijds uitgevoerde werkzaamheden. Vanwege de goede ervaringen die de gemeente al jaren met hem had, werd Bartjan aangesteld als restauratieadviseur.
 
To the point en vasthoudend
‘Bartjan is een man van de praktijk die weet waar hij het over heeft. Hij is to the point en brengt helder onderbouwd naar voren hoe de technische stand van zaken is en wat er nodig is voor een correcte restauratie. Bartjan beschikt over een grote materiekennis en heeft een scherpe kijk op zowel de directe als toekomstige gevolgen van technische en bouwkundige maatregelen. Door zijn jarenlange ervaring weet hij voor elk project welke methodiek de juiste is.

Oog voor financiële aspecten
‘Het restaureren van historische objecten is een bijzondere tak van sport. Neem bijvoorbeeld het onderwerp voegmortel. Niet elke willekeurige voegmortel kan worden toegepast in een reeds bestaande muur. Je moet kijken naar de soort steen waar de muur mee is gebouwd; is die hard of zacht? En waaruit bestaat de bestaande mortel? Het zijn die details waar Bartjan grote aandacht aan schenkt. Ook heeft hij oog voor wat wel en niet noodzakelijk is. Sowieso willen we vanuit historisch perspectief zoveel mogelijk van de oorspronkelijke constructie behouden. Dus als, voor het behoud van bijvoorbeeld een muur, een kleine aanpassing volstaat in plaats van een grootscheepse vernieuwing, dan zal hij dat altijd adviseren. Als dat dan ook nog eens veel geld scheelt - we hebben over projecten die al gauw in de tonnen lopen - dan kunnen wij als gemeente niet anders dan tevreden zijn.’  

Contact

Bouwkundig Adviesbureau Luteijn
Boomdijk 4
4471 AZ Wolphaartsdijk

T 06 46 71 18 26
E info@bjluteijn.nl